قرار است، مرکز قرآنی حضرت رقیه(س) در شهر قم نیز که ویژه شیعیان عربستان است، دارالقرآن آستان حسینی را در اجرای این برنامه‌ها یاری کند.

دانلود آهنگ جدید

افق

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.