اقدام عجیب کشتی‌گیر معروف ایرانی در انتشار یک کتاب! +تصاویر
این روزها در بازار کتاب، کتابی دست به دست می‌شود که توجه برخی مخاطبان را به خود جلب کرده، کتابی که درباره نماز نوشته شده است اما محتوای آن، نکات دیگری را به ذهن متبادر می‌کند.

اقدام عجیب کشتی‌گیر معروف ایرانی در انتشار یک کتاب! +تصاویر

این روزها در بازار کتاب، کتابی دست به دست می‌شود که توجه برخی مخاطبان را به خود جلب کرده، کتابی که درباره نماز نوشته شده است اما محتوای آن، نکات دیگری را به ذهن متبادر می‌کند.
اقدام عجیب کشتی‌گیر معروف ایرانی در انتشار یک کتاب! +تصاویر

سپهر نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.