مسلمانان آنتاریوی کانادا، با گذاشتن پاکت‌هایی حاوی شال گردن در مکان‌های عمومی قصد کمک به نیازمندان در زمستان و فصل سرما را دارند.

اتومبیل

تکنولوژی جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.