اعمال تدابیر شدید امنیتی در مساجد و حسینیه های کویت در طول ماه مبارک رمضان
امسال در ماه مبارک رمضان برخلاف سال های گذشته به دلایل امنیتی برپایی چادر و خیمه به منظور افطاری دادن به روزه داران در کنار مساجد این کشور ممنوع است.

اعمال تدابیر شدید امنیتی در مساجد و حسینیه های کویت در طول ماه مبارک رمضان

امسال در ماه مبارک رمضان برخلاف سال های گذشته به دلایل امنیتی برپایی چادر و خیمه به منظور افطاری دادن به روزه داران در کنار مساجد این کشور ممنوع است.
اعمال تدابیر شدید امنیتی در مساجد و حسینیه های کویت در طول ماه مبارک رمضان

اسکای نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.