رژیم سعودی برای شلاق زدن به شهروندان این کشور اقدام به نوبت‌دهی به آنها و یادآوری از طریق پیامک می‌کند.

کیمیا دانلود

قدیر نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.