اعتراض دارالافتای مصر به فتوای داعش
مرکز رصد فتاوای تکفیری وابسته به دارالافتای مصر با اعتراض به فتوای گروه تروریستی داعش که کپی و استفاده غیر قانونی از برند های جهانی را جایز شمرده بود بر حرمت این عمل تاکید کرد.

اعتراض دارالافتای مصر به فتوای داعش

مرکز رصد فتاوای تکفیری وابسته به دارالافتای مصر با اعتراض به فتوای گروه تروریستی داعش که کپی و استفاده غیر قانونی از برند های جهانی را جایز شمرده بود بر حرمت این عمل تاکید کرد.
اعتراض دارالافتای مصر به فتوای داعش

مرکز فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.