اظهارات شنیدنی تازه مسلمان فرانسوی در قم
صلح در ایران را دوست داشتم بخاطر همین به ایران آمدم در حالی که در کشور فرانسه همه فکر می کنند که ایران کشور تروریستی هست ولی من اینگونه فکر نمی کردم.

اظهارات شنیدنی تازه مسلمان فرانسوی در قم

صلح در ایران را دوست داشتم بخاطر همین به ایران آمدم در حالی که در کشور فرانسه همه فکر می کنند که ایران کشور تروریستی هست ولی من اینگونه فکر نمی کردم.
اظهارات شنیدنی تازه مسلمان فرانسوی در قم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.