به مناسبت سالروز رحلت بانوی دوم خانه امیرالمومنین(ع) اشعاری در رثای این بانو تقدیم می شود.

شهر خبر

اس ام اس جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.