خوب است که انسان اسم خود را در هر کار خیر بنویسد و خود را شریک گرداند، زیرا فردای قیامت معلوم نیست کدام قبول و کدام رد می‌شود.

دانلود سریال

تلگرام

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.