اسرائیل تا چند سال دیگر مسجدالاقصی را تخریب می کند؟
«ماهر خضیر»، عالم فلسطینی هشدار داد که برخی نهادها و سازمان‌های یهودی طرحی را برای تخریب مسجد مبارک الاقصی و ساخت معبد موهوم به جای آن ظرف مدت سه سال آینده ارائه کرده‌‌اند.

اسرائیل تا چند سال دیگر مسجدالاقصی را تخریب می کند؟

«ماهر خضیر»، عالم فلسطینی هشدار داد که برخی نهادها و سازمان‌های یهودی طرحی را برای تخریب مسجد مبارک الاقصی و ساخت معبد موهوم به جای آن ظرف مدت سه سال آینده ارائه کرده‌‌اند.
اسرائیل تا چند سال دیگر مسجدالاقصی را تخریب می کند؟

مدلینگ

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.