استقبال از اولین مجری زن محجبه در تلویزیون کانادا
حضور «گینلا ماسا» به عنوان گوینده در شبکه خبری «سیتی نیوز» تلویزیون کانادا با استقبال و واکنش زیادی مواجه شده است.

استقبال از اولین مجری زن محجبه در تلویزیون کانادا

حضور «گینلا ماسا» به عنوان گوینده در شبکه خبری «سیتی نیوز» تلویزیون کانادا با استقبال و واکنش زیادی مواجه شده است.
استقبال از اولین مجری زن محجبه در تلویزیون کانادا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.