گروه تروریستی داعش که دیگر قادر به ادامه پیشروی های خود نیست اقدام به بمب‌گذاری در مناطق از دست داده کرده است.

شبکه خانگی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.