از نگاه امام رضا علیه السلام سه اصل مهم حیات طیبه عبارتند از: برخورداری از سلامت عقل، داشتن روح تعبد بندگی خداوند و داشتن اسوه و الگوی تمام عیار هدایت.

بازی آزاد

گیم پلی استیشن

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.