از قتل عام زنان و کودکان تا حرمت خلوت پدر و دختر
از جمله شاخصه های مهم گروههای وهابی تفسیر به رأی و فتاوای خلاف عقل و شرع است که موجب زایش گروههایی مانند داعش و القاعده شده است.

از قتل عام زنان و کودکان تا حرمت خلوت پدر و دختر

از جمله شاخصه های مهم گروههای وهابی تفسیر به رأی و فتاوای خلاف عقل و شرع است که موجب زایش گروههایی مانند داعش و القاعده شده است.
از قتل عام زنان و کودکان تا حرمت خلوت پدر و دختر

موزیک سرا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.