از دورویی به خدا پناه ببریم
امیرالمومنین علی علیه السلام در کلامی گهربار، خطرات دورویی را به انسان گوشزد می کنند.

از دورویی به خدا پناه ببریم

امیرالمومنین علی علیه السلام در کلامی گهربار، خطرات دورویی را به انسان گوشزد می کنند.
از دورویی به خدا پناه ببریم

دانلود سرا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.