از تصور اروپایی‌ها از زن مسلمان تا کمبود بانوان معلم قرآن در نروژ
«آلاء ریاض محمد»، بانوی مسلمان نروژی است که با پاسخ‌ به پرسش‌هایی درباره اسلام‌هراسی، فعالیت‌های قرآنی بانوان، تبعیض و … بخشی از مشکلات و چالش‌های پیش روی زنان در این جامعه اروپایی را مطرح کرده است.

از تصور اروپایی‌ها از زن مسلمان تا کمبود بانوان معلم قرآن در نروژ

«آلاء ریاض محمد»، بانوی مسلمان نروژی است که با پاسخ‌ به پرسش‌هایی درباره اسلام‌هراسی، فعالیت‌های قرآنی بانوان، تبعیض و … بخشی از مشکلات و چالش‌های پیش روی زنان در این جامعه اروپایی را مطرح کرده است.
از تصور اروپایی‌ها از زن مسلمان تا کمبود بانوان معلم قرآن در نروژ

شهر خبر

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.