80 جهادگر خارجي طلبه و دانشجو از 20 كشور جهان به مدت 10 روز در دشت شادگان خوزستان اردوي جهادي خود را همزمان با ايام نوروز 95 برگزار نمودند.

سیستم اطلاع رسانی

لردگان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.