اخراج مسافران از هواپیما به خاطر عربی صحبت کردن
شرکت هواپیمایی «دلتا ایر لاینز» آمریکا، بار دیگر دو مسافر مسلمان را به دلیل اعتراض سایر مسافران از هواپیما اخراج کرد.

اخراج مسافران از هواپیما به خاطر عربی صحبت کردن

شرکت هواپیمایی «دلتا ایر لاینز» آمریکا، بار دیگر دو مسافر مسلمان را به دلیل اعتراض سایر مسافران از هواپیما اخراج کرد.
اخراج مسافران از هواپیما به خاطر عربی صحبت کردن

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.