اخراج «شیخ فرخ سکالش فر» به اتهام اظهارات ضدهمجنسگرایی
الجزیره از اخراج شیخ فرخ سکالش فر از استرالیا خبر داده است. گفته می شود سخنان این روحانی علیه همجنسگرایان باعث شده تا دولت استرالیا در مدت زمان ویزای اقامت وی در این کشور تجدید نظر کند.

اخراج «شیخ فرخ سکالش فر» به اتهام اظهارات ضدهمجنسگرایی

الجزیره از اخراج شیخ فرخ سکالش فر از استرالیا خبر داده است. گفته می شود سخنان این روحانی علیه همجنسگرایان باعث شده تا دولت استرالیا در مدت زمان ویزای اقامت وی در این کشور تجدید نظر کند.
اخراج «شیخ فرخ سکالش فر» به اتهام اظهارات ضدهمجنسگرایی

خبر جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.