هاکینز که خود مسیحی است، در ماه دسامبر روی فیسبوکش نوشت با مسلمانان همبستگی دارد چرا که آنان “اهل کتاب هستند” و “خدای یکسانی را می پرستند.”

عکس

اس ام اس جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.