احتیاط بیش از حد به بُزدلی ختم می شود!
امام حسن عسکری علیه السلام در حدیثی نتیجه زیاده روی در احتیاط را بیان فرموده اند.

احتیاط بیش از حد به بُزدلی ختم می شود!

امام حسن عسکری علیه السلام در حدیثی نتیجه زیاده روی در احتیاط را بیان فرموده اند.
احتیاط بیش از حد به بُزدلی ختم می شود!

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.