اجسادی که بعد از 20 سال تشییع شدند +عکس
مردم مسلمان سارایوو برای استقبال و وداع با اجساد این کشته‌ها در مقابل کاخ ریاست جمهوری بوسنی تجمع کردند.

اجسادی که بعد از 20 سال تشییع شدند +عکس

مردم مسلمان سارایوو برای استقبال و وداع با اجساد این کشته‌ها در مقابل کاخ ریاست جمهوری بوسنی تجمع کردند.
اجسادی که بعد از 20 سال تشییع شدند +عکس

بک لینک قوی

سیستم اطلاع رسانی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.