شیعیان مى‌گویند که ائمه معصومند و ازطرفى مى‌گویند آنها تقیّه مى‌کنند و این دو چیز باهم تناقض دارند.

دانلود سریال و آهنگ

فستیوال فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.