یکی از شگفتی‌ها و اسرار قرآن کریم اینکه تمامی حروف عربی دریک آیه از قرآن ذکر شده است.

ورزشی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.