تیم پزشکی تا آخرین لحظه برای بهبودی آیت الله واعظ طبسی که اکنون در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری است، تمام تلاش خود را به کار می گیرد.

اس ام اس جدید

اسکای نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.