آیت الله بهجت و توصیه به مشارکت در امور خیر
خوب است انسان در هر کار خیری که پیش می‌آید و می‌تواند آن را انجام دهد، فرصت را مغتنم بشمارد و خود را از آن محروم ننماید.

آیت الله بهجت و توصیه به مشارکت در امور خیر

خوب است انسان در هر کار خیری که پیش می‌آید و می‌تواند آن را انجام دهد، فرصت را مغتنم بشمارد و خود را از آن محروم ننماید.
آیت الله بهجت و توصیه به مشارکت در امور خیر

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.