با استقبال نمایندگان مرجعیت و مهمترین تشکل ها و نهادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی لبنان، حضرت آیت الله اسحاق فیاض وارد لبنان شد.

شهر خبر

خبر فرهنگیان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.