آیت‌الله شرعی دعوت حق را لبیک گفت
آیت‌الله شرعی، مدیر سابق حوزه‌های علمیه خواهران کشور، صبح امروز به دلیل عارضه بیماری درگذشت.

آیت‌الله شرعی دعوت حق را لبیک گفت

آیت‌الله شرعی، مدیر سابق حوزه‌های علمیه خواهران کشور، صبح امروز به دلیل عارضه بیماری درگذشت.
آیت‌الله شرعی دعوت حق را لبیک گفت

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.