آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سود گرفت؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی به چند استفتاء دربارۀ: «ماهیت فقهی جوایز بانکی»، «حکم واریز پول برای قرعه کشی بانک»، «گرفتن پول کمتر در قبال موجودی کارت های خرید» و… پاسخ گفتند.

آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سود گرفت؟

حضرت آیت الله مکارم شیرازی به چند استفتاء دربارۀ: «ماهیت فقهی جوایز بانکی»، «حکم واریز پول برای قرعه کشی بانک»، «گرفتن پول کمتر در قبال موجودی کارت های خرید» و… پاسخ گفتند.
آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سود گرفت؟

ورزشی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.