حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره اعتبار «کشف و شهود» به عنوان منبع کسب معرفت در قرآن پاسخ گفتند.

عکس

مرجع سلامتی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.