اگر زنان بتوانند كاملاً خود را از نامحرم حفظ كنند، بهتر است در مسجد نماز بخوانند.

تلگرام

فانتزی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.