علویون که امروزه در شمال لبنان و سواحل سوریه و کوه های علوییون و مناطق اسکندرون و بعضی مناطق جنوبی ترکیه ساکن هستند، ارتباطی با اهل حق ندارند.

فیلم سریال آهنگ

اس ام اس جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.