طبق حقوق شهروندی هر نوع رفتاری که با منافع دیگران در ارتباط باشد،‌ خارج از حریم خصوصی است و در نتیجه مشمول مقررات اجتماعی تلقی می‌شود، پس پوشش بیرونی افراد بخشی جدی از هویت جمعی هر جامعه ا‌ست.

پرس نیوز

اتوموبیل

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.