آیا توبه داعشی ها پذیرفته می شود؟
مفتی تونس گفت: توبه حقیقی از تررویست ها سر نمی زند و از سوی دیگر آنها مسئول خون شهدا هستند که باید به جزای اعمال خود برسند.

آیا توبه داعشی ها پذیرفته می شود؟

مفتی تونس گفت: توبه حقیقی از تررویست ها سر نمی زند و از سوی دیگر آنها مسئول خون شهدا هستند که باید به جزای اعمال خود برسند.
آیا توبه داعشی ها پذیرفته می شود؟

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.