آیا تفأل و فال بد زدن برای دیگران صحیح است؟
خرافات عبارت است از: «وحشت غیرمنطقی یا ترس از یک چیز ناشناخته، مرموز و خیالی، با یک عقیده، تردید، یا عادت و امثال آن که پایه آن ترس یا جهل است»

آیا تفأل و فال بد زدن برای دیگران صحیح است؟

خرافات عبارت است از: «وحشت غیرمنطقی یا ترس از یک چیز ناشناخته، مرموز و خیالی، با یک عقیده، تردید، یا عادت و امثال آن که پایه آن ترس یا جهل است»
آیا تفأل و فال بد زدن برای دیگران صحیح است؟

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.