درباره حق‌الناس شاید بتوان گفت که پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) با صرف پادرمیانی و شفاعت مشکل را حل نمی‌کنند بلکه به اذن خدا، درخواست و حاجت کسی را که حق وی ضایع شده است برآورده می‌سازند و به گونه‌ای او را راضی می‌کنند.

سپهر نیوز

فستیوال فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.