آموزش ۱۰۰ امام جماعت تایلندی در دارالافتاء مصر
صد نفر از ائمه جماعت و طلاب علوم دینی تایلند در دوره آشنایی با فتواهای جدید در دارالافتاء مصر شرکت کردند و در طی این دوره، با مسایل جدید فقهی و فتواهای جدید دارالافتاء در زمینه های مختلف آشنا شدند.

آموزش ۱۰۰ امام جماعت تایلندی در دارالافتاء مصر

صد نفر از ائمه جماعت و طلاب علوم دینی تایلند در دوره آشنایی با فتواهای جدید در دارالافتاء مصر شرکت کردند و در طی این دوره، با مسایل جدید فقهی و فتواهای جدید دارالافتاء در زمینه های مختلف آشنا شدند.
آموزش ۱۰۰ امام جماعت تایلندی در دارالافتاء مصر

ساخت بنر

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.