طرح آموزش نماز در یک ساعت هر هفته یکشنبه ها در مسجد جامع مسکو برگزار می شود.

مد روز

اسکای نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.