یک فارغ التحصیل عربستانی ادبیات انگلیس، دوره داوطلبانه آموزش تلاوت قرآن کریم به غیر عرب زبان ها را در آمریکا راه اندازی کرد.

دانلود موزیک

فانتزی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.