آمریکایی‌ها و عربستان سعودی به خود و دنیا دروغ نگویند
نفاق، دورویی و دوگانگی شخصیت و ظاهر و باطن است و در برابر مومن موحد قرار دارد که ظاهر و باطن او یکی است.

آمریکایی‌ها و عربستان سعودی به خود و دنیا دروغ نگویند

نفاق، دورویی و دوگانگی شخصیت و ظاهر و باطن است و در برابر مومن موحد قرار دارد که ظاهر و باطن او یکی است.
آمریکایی‌ها و عربستان سعودی به خود و دنیا دروغ نگویند

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.