آغاز حج عمره در صورت پذیرفتن شروط ایران توسط عربستان
نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت گفت: در تلاشیم مقدمات حج و عمره را فراهم کنیم و امیدواریم عربستان شرایط ما را بپذیرد.

آغاز حج عمره در صورت پذیرفتن شروط ایران توسط عربستان

نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت گفت: در تلاشیم مقدمات حج و عمره را فراهم کنیم و امیدواریم عربستان شرایط ما را بپذیرد.
آغاز حج عمره در صورت پذیرفتن شروط ایران توسط عربستان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.