شبکه های وهابی، تلاش زیادی دارند تا عشق مسلمانان به امام حسین(ع) را از بین ببرند، اما آنها در قرآن نخوانده اند که: «یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره ولوکر الکافرون».

دانلود فیلم جدید

بک لینک رنک 7

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.