آخرین جزئیات حج از زبان اوحدی پیش از عزیمت به عربستان
رئیس سازمان حج و زیارت تا ساعتی دیگر برای مذاکره درباره حج تمتع در صدر هیئتی عازم عربستان می شود.

آخرین جزئیات حج از زبان اوحدی پیش از عزیمت به عربستان

رئیس سازمان حج و زیارت تا ساعتی دیگر برای مذاکره درباره حج تمتع در صدر هیئتی عازم عربستان می شود.
آخرین جزئیات حج از زبان اوحدی پیش از عزیمت به عربستان

دانلود فیلم جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.